18 സിദ്ധർ

Posted by Unknown

തിരുമൂലർ

ആത്മീയതയുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്.നന്ധിദേവർ ആണ് ഗുരു.പ്രധാന ശിഷ്യൻ ഗലങ്ങിനാധൻ. ഇഷ്ടവിനോദം കൈലാസ യാത്രയായിരുന്നു.ഒരിക്കൽ അഗസ്ത്യരെ കാണാനായി തെക്കേ ഇന്ധ്യയിലേക്ക് വന്നു.യാത്രാമധ്യേ കാവേരിയുടെതീരത്തുവച്ച് കൌതുകവും വിഷമവുംമുണ്ടാക്കിയ ഒരുസംഭവം അദ്ദേഹം കണ്ടു.ചേതനഅറ്റ തങ്ങളുടെ ഇടയൻറെ ശരീരത്തിനുചുറ്റുംനിന്ന് അസാധാരണ ശബ്ധത്തോടെ കരയുന്ന ഒരുപറ്റം കന്നുകാലികൾ .ഇടയൻറെ പേര് മൂലൻ എന്നായിരുന്നു.തിരുമൂലർ തൻറെ യോഗശക്തിയുപയോഗിച്ച് ഇടയൻറെ ശരീരത്തിൽ കയറി(Meta Psychosis).സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒരിടത്തോളിപ്പിച്ചു വച്ചസേഷം കന്നുകാലികളുമായി മൂലന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തുപോയി വിവരം ധരിപ്പിച്ചു.പിന്നീട് തിരികെ വന്നു സ്വന്തം ശരീരം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടെത്താനായില്ല.തുടർന്നുള്ള കാലം മൂലന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടിവന്നു.
പ്രധാനകൃതികൾ
 1. തിരുമന്ത്രം - (3000ശ്ലോകങ്ങൾ )ശരീരശാസ്ത്രം,യോഗ,8അതിമാനുഷ ശക്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
 2. തിരുമൂലർ വൈദ്യം 21.
 3. വഴലൈ സൂത്രം.
 4. തിരുമൂലർ ജ്ഞാനം.
 5. തിരുമൂലർ 608 എന്നിവയാണ്.

രാമദേവർ

AD 6-8നൂറ്റാണ്ടുകൾകുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതുന്നു.ഗുരു-കരുവാരർ .രാമദേവർ അറേബ്യയിലെ മെക്ക സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ 'യാക്കോബ്' എന്ന പേരുസ്വീകരിച്ചു.
പ്രധാനകൃതികൾ
 1. രാമദെവർ 1000(കായകല്പം,യോഗ)
 2. രാമദെവർ കരുക്കാടൈ സൂത്രം.
 3. രാമദെവർ ശിവയോഗം.
 4. രാമദെവർ പെരുനൂൽ...,
 5. രാമദെവർ പൂജാവിധി.
 6. യാക്കോബ് ചുന്നസൂത്രം.
 7. യാക്കോബ് വൈദ്യചിന്താമണി.

അഗസ്ത്യർ

പ്രധാന ലേഖനം: അഗസ്ത്യൻ
സിദ്ധവൈദ്യത്തിൻറെ പിതാവാണ് അഗസ്ത്യർ .ഉദ്ദേശം 12000വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു.ഭാര്യ-ലോപമുദ്ര.മകൻ-സാഗരൻ,ഗുരു-ശിവൻ,മുരുഗൻ.. ശിഷ്യർ -പുലസ്ത്യർ,തോൽക്കപ്പ്യർ,തെരയ്യാർ.പുരാണങ്ങളിൽ പലഭാഗത്തും പലകാലങ്ങളിൽ അഗസ്ത്യരുടെ പേർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴയ ഒരു രീതിവച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അപ്പുപ്പന്റെ പേർ ചെറുമകന് ഇടാറുണ്ട്.അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പുരാണങ്ങളിലുള്ള 'അഗസ്ത്യർ 'എല്ലാം ഒരാൾ ആകണമെന്നില്ല.രാമായണത്തിലും,മഹാഭാരതത്തിലും അഗസ്ത്യർ വരുന്നുണ്ട്.ഹിമാലയവും കന്യാകുമാരിയും ഉൾപ്പെടെ ഭാരതത്തിൻറെ പലഭാഗത്തും ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
കൃതികൾ
 1. അഗസ്ത്യർ 1200,
 2. അഗസ്ത്യർവൈദ്യം 1500.
 3. അഗസ്ത്യർ വൈദ്യം500.
 4. അഗസ്ത്യർ നയനവിധി(കണ്ണ്, surgery).
 5. അഗസ്ത്യർമൂപ്പ്(18തരം കുഷ്ടത്തെപ്പറ്റി)
 6. അഗസ്ത്യർ പെരുനൂൽ .
 7. അഗസ്ത്യർ കർമകാണ്ഡം.
 8. അഗസ്ത്യർ പൂർണസൂത്രം.
 9. അഗസ്ത്യർ പൂജാവിധി.
 10. ദീക്ഷാവിധി.
 11. അഗസ്ത്യർ അമുതകലൈ ജ്ഞാനം(വൈദ്യശാസ്ത്രതെപ്പറ്റി).

കൊങ്കണർ

കൊങ്കണർടെ അച്ഛനും ഗുരുവും ഭോഗരാണ്. [3].അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജന്മസ്ഥലം കൊയംബത്തുരിനടുത്തുള്ള 'കൊങ്കണഗിരി' യാണ്.വേദകാലത്തിനുമുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നതായികരുതുന്നു.കൊങ്കണർക്ക് വൈദ്യത്തേക്കാൾ രസതന്ത്രത്തിലായിരുന്നു പ്രാവീണ്യം.സമൂഹത്തിൽ അന്നുനിലനിന്നിരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കി.ശിഷ്യന്മാർ -കദൈപ്പിള്ള സിദ്ധർ ,ശംഖിലി സിദ്ധർ .
കൃതികൾ
 1. കൊങ്കണർ മുക്കാണ്ടം3000.
 2. കൊങ്കണർ മുക്കാണ്ടസൂത്രം.
 3. കൊങ്കണർ സരക്കുവൈപ്പ്100.
 4. കൊങ്കണർ മൂപ്പ്.
 5. കൊങ്കണർ വലൈക്കുമ്മി.
 6. കൊങ്കണർ വേദാന്തം.

ഭോഗർ

ഭോഗനാഥർ രസ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഭോഗർ. ഗുരു-കളങ്കിനാഥർ. മകൻ---. -കൊങ്കണർ . പ്രധാന ശിഷ്യൻ- പുലിപ്പാണി. ഭോഗർ വേദകാലത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നു. ഭോഗർ ചൈനയിൽനിന്നും യാത്രക്കിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയതാണന്ന് ഒരുപക്ഷം പറയുമ്പോൾ തുടർപടനത്തിനായി ചൈനയിൽ പോയതാണന്ന് മറുപക്ഷവും പറയുന്നു. ഭോഗർടെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ചൈനീസ് ഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ്. പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ prof.രാമയോഗി[അണ്ണാമലൈ സർവകലാശാല,ചിദംബരം,തമിഴ്നാട്‌]]}]ഭോഗർ ചൈനയിലെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ആയിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു .അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചൈനീസ് പേർ പോ-യുങ്ങ് എന്നായിരുന്നുവത്രെ. ഭോഗർ നവ പാഷാണങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു.ഇപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് 'ബാലദണ്ടായുധപാണി'എന്നപേരിൽ പഴനിമലയിൽ ഉണ്ട്. രസശാസ്തത്തിന്റെ നിഗൂഡതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നഒന്നാണിത്.
കൃതികൾ
 1. ഭോഗർ 7000 (ഭോഗർ സപ്തകാണ്ടം)7000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഈഗ്രന്ഥം സിദ്ധവൈദ്യത്തിൻറെ വറ്റാത്തഖനിയാണ്.
 2. ഭോഗർ സരക്കുവൈപ്പ്‌88..88 8
 3. ഭോഗർ കർപ്പം300
 4. ഭോഗർ വാസിയോഗം(പ്രാണായാമം)
 5. ഭോഗർ വർമസൂത്രം
 6. ഭോഗർ മൂപ്പുസൂത്രം37
 7. ഭോഗർ വൈദ്യം1000.

ധന്വന്തരി

പ്രധാന ലേഖനം: ധന്വന്തരി
ഗുരു-നന്ദിദേവർ, ശിഷ്യൻ----_അശ്വിനി. ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവാണ് ധന്വന്തരിയായി ജന്മമെടുത്തതെന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ആയുർവ്വേദ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ധന്വന്തരി നിർണായകമായ പങ്കു വഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനുപല ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ തമിഴിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യനായ ചികിത്സകനെന്ൻ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു. രസ-പാഷാണങ്ങളുപയോഗിച്ച് വിദഗ്ദമായി അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചിരുന്നു.നാഡീശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രധാനസംഭാവനയാണ്.
കൃതികൾ
 1. ധന്വന്തരി നാഡി-72[നാഡീ സാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി]
 2. ധന്വന്തരി തൈലം-500
 3. ധന്വന്തരി വൈദ്യം-200
 4. ധന്വന്തരി വൈദ്യകാവ്യം
 5. ധന്വന്തരിഗുരുനൂൽ
 6. ചിമിട്ട് രത്നച്ചുരുക്കം
 7. ധന്വന്തരി കലൈ ജ്ഞാനം
 8. ധന്വന്തരിജ്ഞാനം
 9. ധന്വന്തരി വാധം
 10. ധന്വന്തരി വൈദ്യ കരുക്കാടൈ സൂത്രം
 11. ധന്വന്തരി നിഖണ്ടു
 12. ധന്വന്തരി 1200.

നന്ദിദേവർ

'നന്ദി' എന്ന വാക്കിന് 'അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ' എന്നാണ് അർത്ഥം.നന്ദിദേവർ അതിപുരാതനകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു.നന്ദിദേവരേപ്പറ്റി ധാരാളം പുരാണകഥകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ശിവപാർവ്വതിമാരിൽനിന്നും ആദ്യമായി ജ്ഞാനം പകർന്നുകിട്ടിയത് നന്ദിക്കാണ്‌.. .എന്ന് യുഗിചിന്താമണി-800ൽ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിതാവ് 'ശിവനും'മാതാവ് 'ഉമ'യാണന്നും കരുതുന്നു.
കൃതികൾ
 1. നന്ദികലൈജ്ഞാനം
 2. നന്ദീശർ-300
 3. നന്ദി-8
 4. നന്ദീശർ കരുക്കാടൈ.

സട്ടൈമുനി

മറ്റുപേരുകൾ - സട്ടൈനാഥർ, കൈലാസസട്ടൈമുനി, കമ്പിളിസട്ടൈമുനി
അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി കട്ടിയുള്ള ഉടുപ്പ് ധരിക്കുന്നതിനാലാണ് 'സട്ടൈമുനി'എന്ന പേരുകിട്ടിയത്.ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായത് 'കൊങ്കണർ കടൈകാണ്ഡം' എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നുമാണ്. കരുവൂരർ ,കൊങ്കണർ ,രോമഋഷി തുടങ്ങിയവർ സമകാലീനരായിരുന്നു.10-11നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായികരുതുന്നു. കരുതുന്നു.ദക്ഷിണമൂർത്തിയും,നന്ദിയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഗുരുക്കന്മാരായി പറയപ്പെടുന്നു.ശിഷ്യൻ-'സുന്ദരനന്ദർ 'ആയിരുന്നു.
കൃതികൾ
 1. സട്ടൈമുനി വാതകാവ്യം-1000
 2. സട്ടൈമുനി വാതസൂത്രം-200.[ഇതുരണ്ടും രസസാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്]
 3. സട്ടൈമുനി നിഖണ്ടു
 4. സട്ടൈമുനി-20
 5. സട്ടൈമുനി ശിവജ്ഞാന വിളക്കം-51
 6. സട്ടൈമുനി തണ്ടകം
 7. സട്ടൈമുനി മൂലസൂത്രം
 8. സട്ടൈമുനി വാക്യം
 9. സട്ടൈമുനി ദീക്ഷാവിധി
 10. സട്ടൈമുനി കർപ്പവിധി.
ദീക്ഷാവിധിയും കർപ്പവിധിയും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഗ്രന്ധങ്ങളാണ്.തിരുമൂലർ ഈഗ്രന്ധം നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. അതിനിഗൂഡമായ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരൻറെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ദോഷംചെയ്യുമെന്നുകണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. [4].

പാമ്പാട്ടിസിദ്ധർ (നാഗമുനി)

അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഓരോ ശ്ലോകവും അവസാനിക്കുന്നത് 'ആടുപാമ്പേ..'എന്നാണ്.അദ്ദേഹത്തിന് പമ്പാട്ടിസിദ്ധർ എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ ഇത് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം.അദ്ദേഹം വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർക്കുകയും വേദങ്ങളേയും പുരാണങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.ജാതിവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിയായി എതിർത്തിരുന്നു.സഹജീവികളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്ക് പരമായലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക അസാധ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.യോഗയിലൂടെ ആത്മസംയമനവും നിഗൂഡവിദ്യയുടെ പ്രയോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ കൃതികളിലുണ്ട്.8 തരത്തിലുള്ള അതിമാനുഷശക്തികളെപ്പറ്റിയും കൃതികളിൽ പറയുന്നുണ്ട്.അദ്ദേഹത്തെയും കൃതികളെയുംപറ്റി '18 sidhers jnanakovai'യിൽ പറയുന്നുണ്ട്.[5].അദ്ദേഹത്തിൻറെ നാട് കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള മരുതമലൈ ആണ്. ഗുരു സട്ടൈമുനിയാണ്. വിഷവൈദ്യത്തിലും ദൈവീകരോഗശാന്തിയുണ്ടാക്കുന്നതിലും വിദഗ്ദനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ധങ്ങളോന്നും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.
കൃതികൾ
 1. നാഗമുനി നയനവിധി.[കണ്ണ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും അവയുടെ ചികിത്സയും]
 2. നാഗമുനി ശിരരോഗ വിധി[തലക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും ചികിത്സയും]

തെരയ്യാർ

അദ്ദേഹത്തിൻറെ യഥാർഥ പേർ അജ്ഞാതമാണ്.'തെരയ്യാർ 'എന്നാൽ 'പണ്ഡിതൻ'എന്നാണർത്ഥം.12-ാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു.ഗുരു-ധർമസ്വാമിയാർ ,ജനനസ്ഥലം 'തിരുമലൈചേരി'ശിഷ്യൻ 'യുഗിമുനി'.എന്നാൽ 'തെരയ്യാർ 'എന്നപേരിൽ ഒന്നിലധികം പേർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.എഴുത്തിൻറെ ശൈലി വച്ചാണ് അത്കണ്ടെത്തിയത്.
കൃതികൾ
 1. തെരയ്യാർ മരുത്വ ഭാരതം
 2. തെരയ്യാർ വേണ്പ
 3. തെരയ്യാർ യാഗമവേണ്പ
 4. തെരയ്യാർ ഗുണപാO വേണ്പ
 5. തെരൻ പദാർത്ഥ ഗുണം
 6. തെരയ്യാർ മരുന്തലവി
 7. തെരയ്യാർ തൈലവർഗ്ഗ ചുരുക്കം.

കരുവുരർ

ഗുരു-ഭോഗർ ,കളങ്കിനാതർ .ശിഷ്യൻ- എടൈക്കാട്ടുസിദ്ധർ .ജനനസ്ഥലം സേലത്തിനടുത്തുള്ള 'കരുവൂർ 'ആണെന്നും,'തിരുനൽവേലി'യാണന്നും രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട്.
കൃതികൾ
 1. കരുവൂരർ വാതകാവ്യം
 2. കരുവൂരർ പൂജാവിധി
 3. കരുവൂരർ അട്ടകന്മം-100
 4. കരുവൂരർ ശാന്തനാടകം
 5. കരുവൂരർ വൈദ്യനോണ്ടിനാടകം
 6. Assorted verses of Karuvoorar

എടൈക്കാടർ

പാണ്ട്യരാജ്യത്തിനുതെക്കുള്ള 'എടൈക്കാട്'എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളായതിനാലാവാം അദ്ദേഹത്തിനു 'എടൈക്കാടർ'എന്ന പെരുസിദ്ധിച്ചത്.
ഗുരു-കരുവൂരാർ ,ശിഷ്യർ -അഴുകണ്ണിസിദ്ധർ ,കുടംബായ്സിദ്ധർ ,കടുവേലി സിദ്ധർ .
കൃതികൾ
 1. എടൈക്കാടർ ശരീരം-61
 2. assorted verses of Edaikkadar-69.

കോരക്കർ

ഗുരു-നന്ദി ദേവർ ,അല്ലമപ്രഭു. [6] അല്ലമപ്രഭു നന്ദിയുടെ അവതാരമാനന്നു പറയുന്നു. [7]. ശിഷ്യൻ -നാഗാർജുന. കോരക്കർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് 'കോയമ്പത്തുർ' മേഖലയിലായിരുന്നു.അദ്ദേഹം ഗഞ്ചാവ് ചെടി[Cannabis sativa]യുടെ ഔഷധ മൂല്യത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അങ്ങനെ കഞ്ചാവ് ചെടിക്ക് തമിഴിൽ 'കോരക്കർ മൂലി'എന്ന പേർ കൂടിയുണ്ട്.
കൃതികൾ
 1. കോരക്കർ ചന്ദ്രരേഖ-200
 2. നാമനാഥ്‌ തിരവുകോൽ
 3. രവിമെഖല-75,4.മൂത്തരം-91
 4. നാഥപീഥം-25
 5. അട്ടകന്മം-100
 6. കോരക്കർച്ചുന്നസുത്രം
 7. മാലൈവടകം.

സുന്ദരനന്ദർ

ഗുരു-സട്ടൈമുനി.ശിഷ്യൻ- താമരക്കർ .സുന്ദരനന്ദരരുടെ പ്രവർത്തനസ്ഥലം 'മധുര'യായിരുന്നു.'മച്ചമുനി'യും 'കൊങ്കണരും'സമകാലീനരായിരുന്നു.'ചുന്നം'ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു.ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളും,ധാതുക്കളും സംസ്കരിച്ചാണ്.
കൃതികൾ
 1. സുന്ദരനന്ദർ വാക്യസൂത്രം-64
 2. സുന്ദരനന്ദർ ജ്നാനസൂത്രം
 3. സുന്ദരനന്ദർ അതിശയസൂത്രം
 4. സുന്ദരനന്ദർ വേദൈ-1050
 5. സുന്ദരനന്ദർ വൈദ്യ തീരാട്ട്
 6. സുന്ദരനന്ദർ കേസരി-55
 7. സുന്ദരനന്ദർ പൂജാവിധി-37
 8. സുന്ദരനന്ദർ ദീക്ഷാവിധി-57

2 comments:

 1. Vidhyasagar Pn

  good info

 1. Vidhyasagar Pn

  good info

Post a Comment